Statut

S T A T U T

Rady Parafialnej przy Parafii pw. Św. Barbary w Walimiu.

ROZDZIAŁ I

Nazwa, teren działania, siedziba i cele statutowe.

 § 1

Wprowadzając w życie postanowienia Soboru Watykańskiego II, wskazania Dyrektorium Apostolstwa Świeckich opracowane przez Komisję Episkopatu ds. Apostolstwa Świeckich oraz zalecenia Synodu Archidiecezji Wrocławskiej, proboszcz parafii pod wezwaniem Św. Barbary w Walimiu, ul. Kardynała Wyszyńskiego 6, powołuje społeczny organ doradczy, którego zadaniem jest służenie duszpasterstwu parafialnemu pomocą i radą.

 § 2

Powołanemu organowi doradczemu nadaje się nazwę: „Rada parafialna przy parafii pod wezwaniem Św. Barbary w Walimiu”.

 § 3

Rada parafialna działalnością swoją obejmuje teren parafii pod wezwaniem Św. Barbary w Walimiu  i ma siedzibę przy proboszczu parafii, 58-320 Walim, ul. Kardynała Wyszyńskiego 6.

       § 4

1. Rada parafialna jest wspólnotą ludzi jednej wiary. Obejmuje swoją działalnością całość życia parafialnego, niosąc pomoc w wypełnianiu misji Kościoła Katolickiego.

2. Wytyczony cel Rada parafialna realizuje poprzez działalność jej członków w grupie – formacji:

a/ duszpasterskiej,

b/ charytatywnej,

c/ modlitewnej,

d/ kulturalno-oświatowych,

e/ administracyjno-gospodarczych,

f/ rozwijającej społeczną naukę Kościoła Katolickiego.

3. Wszystkie kierunki działalności Rady parafialnej mają za zadanie rozwijanie chrześcijańskiego życia, niesienia bezinteresownej pomocy duchowej i materialnej oraz uświęcenie pracy ludzkiej.

 §5

Członkowie Rady parafialnej przez cały okres kadencji winni stale pogłębiać swoje życie wewnętrzne i wiedzę religijną poprzez lekturę, słuchanie wykładów i udział w kursach, seminariach.

ROZDZIAŁ II

Kompetencje

 § 6

 1. Rada parafialna jest gremium doradczym we wszystkich sprawach parafii (Kodeks Prawa Kanonicznego, kan.536 § 2), nie jest organem władzy i nie ma osobowości prawnej.

2. Sprawy personalnej obsady duchowieństwa nie wchodzą w zakres kompetencji Rady parafialnej.

3. Określenie zakresu kompetencji Rady parafialnej w sprawach finansowych należy do biskupa diecezjalnego.

4. Rada parafialna po przedyskutowaniu sprawy, którą jej przedłożono, ma prawo podejmować uchwały, które są radami dla proboszcza. Proboszcz w miarę możliwości, o ile uzna je za słuszne, wprowadza uchwały w życie.

5. Jeżeli realizacja jakiegoś postanowienia Rady parafialnej zdaniem proboszcza nie jest z jakichś względów możliwa, proboszcz powinien swoje stanowisko wobec członków Rady umotywować.

6. Do wykonania postanowień Rady parafialnej niezbędne jest czynne włączenie się członków Rady.

7. Sprawy sporne między Radą parafialną, a proboszczem rozstrzyga biskup diecezjalny

 

ROZDZIAŁ III

Skład i liczebność.

 § 7

1. W skład Rady parafialnej wchodzą:

a/ proboszcz i jego współpracownicy kapłani,

b/ osoby zaproponowane przez ks. Proboszcza i zatwierdzone przez ks. Biskupa Diecezjalnego

2. Członków Rady parafialnej powołuje proboszcz, a także ustala liczbę członków Rady.

3. Rada parafialna wybiera spośród siebie Prezydium, w skład którego wchodzą: Przewodniczący, jego dwóch Zastępców oraz Sekretarz. Prezydium zatwierdza proboszcz.

4. W czasie trwania kadencji dopuszcza się możliwość kooptacji nowych członków Rady parafialnej zarówno przez proboszcza jak i na wniosek aktualnych członków Rady za zgodą proboszcza.

5. Skład Rady parafialnej i jego zmiana podlegają zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.

6. Na posiedzenia Rady parafialnej, poświęcone jakiejś szczegółowej tematyce, mogą być zapraszane w charakterze rzeczoznawców osoby nie będące członkami Rady.

Kadencja

§ 8

1. Kadencja Rady parafialnej trwa 2 lata. Istnieje możliwość przedłużenia kadencji w niezmienionym składzie lub odnowienia części składu Rady parafialnej.

2. Osoba, która jest członkiem Rady parafialnej przez 3 kolejne kadencje powinna przez 1 kadencję pauzować.

3. Wygaśnięcie mandatu członka Rady parafialnej następuje na skutek śmierci, rezygnacji lub opuszczenia terenu parafii na stałe.

4. Członek Rady opuszczający parafię, lecz wyrażający wolę dalszej pracy, może mandat zachować po uzyskaniu zgody proboszcza.

5. Wygaśnięcie mandatu może także nastąpić przez wykluczenie członka Rady parafialnej z powodu postępowania niezgodnego ze statutem Rady. Decyzję taką podejmuje proboszcz po uprzednim przedłożeniu okoliczności uzasadniających wykluczenie. Członek Rady parafialnej, wobec którego wysuwa się zarzuty, winien być obecny na posiedzeniu Rady i ma prawo do obrony.

6. Rozpatrywanie sprawy obwinionego członka Rady parafialnej na posiedzeniu Rady nie będzie podejmowane, o ile zgłosi on taki wniosek z równoczesną dobrowolną rezygnacją z dalszego uczestnictwa w Radzie parafialnej.

7. Rada parafialna może się rozwiązać na wniosek przynajmniej 2/3 liczby członków.

8. Zmiana proboszcza wymaga powołania nowej Rady parafialnej.

 

ROZDZIAŁ IV

 Posiedzenia.

§ 9

1. Posiedzeniom Rady parafialnej przewodniczy proboszcz lub wyznaczony przez niego zastępca.

2. Posiedzenia Rady parafialnej odbywają się raz na kwartał, a raz w roku odbywa się otwarte posiedzenie Rady parafialnej, na którym umożliwia się parafianom zapoznanie z pracami Rady. W razie potrzeby proboszcz może zwołać posiedzenie Rady parafialnej w każdej chwili, również na wniosek grupy formacyjnej.

3. Porządek obrad i tematy, które mają być omawiane, ustala proboszcz w porozumieniu z przedstawicielami grup istniejących w Radzie parafialnej bądź Prezydium. Porządek dzienny posiedzenia podaje się wcześniej do wiadomości wszystkich członków Rady.

4. Członkowie Rady parafialnej mają prawo poruszania wszystkich istotnych problemów parafii, a także proponować tematy następnych posiedzeń Rady, Porządek obrad na końcu winien zawierać punkt „wolne wnioski”.

5. Każde posiedzenie Rady parafialnej jest zwięźle protokołowane. Protokół powinien być odczytany na następnym posiedzeniu Rady.

ROZDZIAŁ V

Prawa i obowiązki członków Rady parafialnej.

§ 10

1. Członkowie Rady parafialnej powinni uczestniczyć w duchowym i organizacyjnym życiu parafii. Obowiązuje ich ofiarna praca na rzecz Kościoła i wspólnoty parafialnej.

2. Obowiązkiem członka Rady parafialnej jest uczestniczenie w posiedzeniach Rady parafialnej i w realizacji postanowień Rady.

3. Członkowie Rady parafialnej mają prawo i obowiązek wypowiadania się na temat duszpasterstwa parafialnego, działalności społecznej we wspólnocie parafialnej oraz inspirowania nowych form pracy.

4. Udział w Radzie parafialnej jest honorową pracą społeczną.

 ROZDZIAŁ VI

Statut, jego uchwalenie i zatwierdzenie.

§ 11

1. Rada parafialna uchwala Statut i wprowadza zmiany uchwałą powziętą większością 2/3 głosów i za zgodą proboszcza.

2. Statut i ewentualne zmiany wchodzą w życie po ich zatwierdzeniu przez biskupa diecezjalnego.