Apostolat modlitwy – „Margaretki”

Apostolstwo modlitwy w intencji kapłanów „MARGARETKA”

1

Istota Apostolatu 

Apostolat „Margaretka” jest Apostolatem modlitwy za kapłanów, będącym odpowiedzią na prośbę Maryi Królowej Pokoju, objawioną przez Matkę Bożą Ojcu Jozo Zovko w Medziugorju. Istotą Apostolatu jest codzienna modlitwa w intencji imiennie wskazanych kapłanów przez konkretne osoby. Pierwsza „Margaretka” powstała w Medziugorje, obecnie grupy modlitwy za kapłanów są rozsiane na całym świecie, w tym w Polsce.

Nazwa 

Nazwę swą Apostolat zawdzięcza kwiatkom margaretki. Symboliczny kwiat tworzy grupa siedmiu osób skupiona wokół kapłana objętego modlitwą. Jego imię/nazwisko/wpisane jest w centrum kwiatka a wokół niego na siedmiu płatkach imiona/nazwiska/ osób modlących się za niego.

Zasady modlitwy 

 1. „Margaretka” stawia sobie za cel wspieranie danego kapłana w jego dążeniu do świętości oraz w dobrym wypełnianiu powołania kapłańskiego w Kościele a po jego śmierci – pomaga Mu w czyśćcu. „Margaretka” jest wspaniałym Bożym dziełem – jest po prostu miłością Maryi i Kościoła do kapłanów. 
 2. Do Apostolatu może przyłączyć się każdy, kto pragnie być pełniej odpowiedzialny za Kościół. Jedynym warunkiem jest podjęcie wieczystego zobowiązania modlitwy za kapłana. 
 3. „Margaretkę” tworzy 7 osób, w ten sposób każdego dnia ktoś modli się za kapłana wokół którego powstaje grupa modlitewna. 
 4. Osoba,która pragnie utworzyć „Margaretkę” dobiera grupę pozostałych sześciu osób i powinna czuć się odpowiedzialna za dalsze istnienie „Margaretki”, więc powinna posiadać ich adresy i numery telefonów by w razie konieczności znaleźć kogoś na miejsce osoby zmarłej, ciężko chorej lub w inny sposób tracącej na stałe więź z grupą.
 5. Wystarczy, jeśli każda z 6 osób zobowiąże się w sumieniu wobec osoby odpowiedzialnej, do modlitwy w obranym dniu tygodnia za wybranego kapłana do końca swego życia. Każda z osób modli się indywidualnie, tam gdzie przebywa. Nie ma obowiązku zbierania się na wspólną modlitwę. Ważne jest to aby w każdym dniu kapłan był objęty modlitwą. Każda z osób może wchodzić także w skład innych „Margaretek”, obejmujących innych kapłanów oraz inne dni tygodnia.
 6. Zobowiązanie to może być złożone, jeśli wszystkim odpowiada sposób uroczysty, w Kościele przed ołtarzem, w obecności któregoś z księży, stawiającego pytania i otrzymującego odpowiedzi. Wówczas można się spodziewać szybkiego rozkwitu „Margaretek” w Parafii. Wystarczy jednak, jeśli „Margaretka” powstanie w ukryciu przed światem, nie ujawniając nawet nikomu nazwiska „swego” kapłan. Można objąć modlitwą np. kogoś kto zbłądził i nie wypełnia swego powołania. W każdej Kurii Diecezjalnej można się dowiedzieć o imiona takich kapłanów, nazwiska mogą pozostać nieujawnione.
 7. Modlitwy ofiarowane Bogu w danym dniu, pozostawia się do wyboru tworzącym „Margaretkę”. Najwspanialszą z nich byłby udział we Mszy Św. Może to być także dziesiątka Różańca Św., Droga Krzyżowa. modlitewne czytanie Pisma Świętego, Koronka do Miłosierdzia Bożego, Koronka ku Czci Ducha Świętego.
 8. Zawinione zaniedbanie modlitwy za kapłana może być wyznane na spowiedzi,nigdy jednak nie będzie ono grzechem poważnym,zagradzającym drogę do Komunii Świętej. (ks.Adam Skwarczyński List do propagujących Apostolat Margaretka)
 9. Jeżeli ktoś umiera wcześniej niż kapłan , a istnieje możliwość zastąpienia tej osoby inną to można uczynić. Jeżeli nie, to przecież wierzymy w” świętych obcowanie” i ta osoba już z drugiej strony będzie się wstawiać za tym kapłanem. Jeżeli ksiądz umrze wcześniej, to kto wie czy nie potrzebuje on nadal naszej pomocy modlitewnej.

Modlitwa  za kapłanów opracowana na podstawie modlitwy papieża Pawła VI

 1. O Jezu Boski Pasterzu, który powołałeś Apostołów, aby uczynić ich rybakami dusz ludzkich, Ty, który pociągnąłeś ku Sobie ks. …(imię kapłana)…. uczyń Go Swoim gorliwym naśladowcą i sługą. Spraw, aby dzielił z Tobą pragnienie powszechnego zbawienia, dla którego na wszystkich ołtarzach uobecniasz Swoją Ofiarę. Ty o Panie, który żyjesz na wieki, aby wstawiać się za Twoim ludem, otwórz przed Nim nowe horyzonty, by dostrzegał świat spragniony światła prawdy i miłości; by był solą ziemi i światłością świata. Umacniaj Go Twoją mocą i błogosław Mu.

 

Święty …(imię patrona) …, którego imię nosi ks. …(imię kapłana)… Twojej szczególnej opiece polecam Go dzisiaj. Proszę Cię, abyś wstawiał się za Nim przed Bogiem i pomagał Mu we wszystkich potrzebach. Spraw, aby dochował Bogu wierności i owocnie pracował dla Jego większej chwały. Maryjo strzeż Go przed wszelkim złem. Amen.

 1. Koronka Medziugorska : Wierzę w Boga Ojca,7x(Ojcze Nasz,…Zdrowaś Maryjo…Chwała Ojcu..) lub inna modlitwa wybrana przez osobę tworzącą „Margaretkę”. Rekomenduje się jej odmawianie ze względu na to, że omawiany Apostolat został zainicjowany właśnie w Medziugorju (Bośnia i Hercegowina) jako odpowiedź na prośbę Maryi, Królowej Pokoju, która z macierzyńską troską pragnie obdarzyć kapłanów – swoich drogich synów, duchową ochroną. 

 

Zewnętrznym znakiem przynależności do tego Apostolstwa jest otrzymanie blankietu z tekstem modlitwy za kapłana.